THÔNG TIN HỌC PHẦN

GIỚI THIỆU

Học phần Tập Sự Nghề Nghiệp (TSNN) được tổ chức nhằm kết nối hoạt động giảng dạy tại Trường và thực hành tại doanh nghiệp, trong đó, sinh viên sẽ học việc toàn thời gian tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc doanh nghiệp có phòng ban, đơn vị chuyên trách CNTT.

SƠ ĐỒ ĐÀO TẠO

Từ khóa tuyển sinh 2020, Khoa CNTT tổ chức học phần TSNN thành hai (2) môn học vào Học Kỳ 8 (tương đương HK2 của năm 4), cụ thể như sau:

 1. Kiến tập công nghiệp (4 tín chỉ)

 2. Tập sự nghề nghiệp (4 tín chỉ)

RÀNG BUỘC MÔN HỌC

KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

 • Môn học trước: Tiếng Anh 3 (001413)

 • Tích lũy từ: 115 tín chỉ

 • Điểm trung bình tích lũy: 5.0

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

 • Môn học tiên quyết: Tiếng Anh 3 (001413)

 • Tích lũy từ: 115 tín chỉ

 • Điểm trung bình tích lũy: 5.0

(Sinh viên cần truy cập CTĐT trên HTTTSV để xem những cập nhật ràng buộc môn học mới nhất hoặc theo dõi các thông báo theo từng thời điểm tổ chức học phần từ K.CNTT)

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

 • Thực tập/Học việc toàn thời gian tại doanh nghiệp tối thiếu 08 tuần liên tục.

 • Hoàn thành các hồ sơ biểu mẫu liên quan đến học phần.

 • Hoàn thành báo cáo Kiến tập công nghiệp và tham gia báo cáo trước hội đồng chấm báo cáo Kiến tập công nghiệp.

TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

 • Thực tập/Học việc toàn thời gian tại doanh nghiệp tối thiếu 08 tuần liên tục.

 • Hoàn thành các hồ sơ biểu mẫu liên quan đến học phần.

 • Hoàn thành báo cáo Tập sự nghề nghiệp và tham gia báo cáo trước hội đồng chấm báo cáo Tập sự nghề nghiệp.

 • Hoàn thành Video Tập sự nghề nghiệp.

(Sinh viên cần theo dõi các thông báo theo từng thời điểm tổ chức học phần từ K.CNTT để cập nhật thông tin mới nhất về cách thức tổ chức học phần)

HỒ SƠ BIỂU MẪU

(Sinh viên truy cập trang Resources để tải các hồ sơ biểu mẫu của học phần tương ứng)