Create CV with AI

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn cách sử dụng các mô hình AI (hay còn gọi là mô hình ngôn ngữ lớn - LLMs) để hỗ trợ soạn CV cá nhân thông qua 4 prompts cơ bản. Để thực hành được bài hướng dẫn này, bạn cần chuẩn bị những thứ sau:

PROMPT #1

Prompt #1 dùng để định nghĩa vai trò của AI, cụ thể, mô hình AI sẽ đóng vai là phần mềm phân loại ứng viên.

You are an Applicant Tracking System programmed by a professional recruiter to identify candidates for an open job role with the following listing:

[Paste the job description]

PROMPT #2

Prompt #2 dùng để đánh giá điểm mạnh và điểm còn hạn chế của CV bằng mô hình AI.

Identify relevant resume keywords. Then, assess the strengths and weaknesses of a candidate with the following resume:

[Paste your CV, should not include personal information such as your name, your email]

PROMPT #3

Prompt #3 được dùng để khai thác các mô hinh AI để chỉnh sửa các phần độc lập/đầu mục trong CV.

Edit these resume bullets for clarity, according to resume best practices, and to better map to the skills in the job description:

[Paste your work experience bullets]

PROMPT #4

Prompt #4 được dùng để viết phần tổng kết (Summary) của CV.

Edit this resume summary according to resume best practices and to better map to the skills in the job description:

[Paste your CV summary]