TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Học Phần Tập Sự Nghề Nghiệp

Học phần Tập Sự Nghề Nghiệp (TSNN) được tổ chức nhằm kết nối hoạt động giảng dạy tại Trường và thực hành tại doanh nghiệp, trong đó, sinh viên sẽ học việc toàn thời gian tại doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực CNTT hoặc doanh nghiệp có phòng ban, đơn vị chuyên trách CNTT. Kể từ CTĐT năm 2020, học phần TSNN được tổ chức thành hai (2) môn học trong HK8, gồm Kiến tập công nghiệp (4 tín chỉ) và Tập sự nghề nghiệp (4 tín chỉ).

Các thông tin liên quan đến học phần TSNN của Khoa CNTT - ĐH Tôn Đức Thắng sẽ được thông báo tại Website này.

📣 Thông Báo Mới

📨 Giấy Giới Thiệu Thực Tập

Nếu doanh nghiệp tiếp nhận thực tập yêu cầu sinh viên phải có giấy giới thiệu thực tập, sinh viên có thể gửi yêu cầu theo biểu mẫu tại mục Resources.

📂 Hồ Sơ Biểu Mẫu

Sinh viên truy cập mục Resources để tải các hồ sơ biểu mẫu của học phần.

🤖 Soạn CV với KamiMind

Các bạn truy cập trang Create CV with AI để tham khảo cách khai thác mô hình AI trong biên soạn CV thông 4 prompts (gợi ý).