HỒ SƠ BIỂU MẪU

BIỂU MẪU: KIẾN TẬP CÔNG NGHIỆP

Biểu mẫu môn học gồm:

[Tải về các biểu mẫu môn học]

BIỂU MẪU: DỰ ÁN CNTT 1

Biểu mẫu môn học gồm:

[Tải về các biểu mẫu môn học]

BIỂU MẪU: TẬP SỰ NGHỀ NGHIỆP

Biểu mẫu áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2020, gồm:

[Tải về các biểu mẫu môn học]

KTCN - NHẬT KÝ THỰC TẬP (GVGS)

Biểu mẫu (Google Form) dùng cho sinh viên tham gia học phần Kiến Tập Công Nghiệp ghi nhận Nhật Ký Thực Tập (GVGS)

Lưu ý:

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM TDTU-TSNN

HƯỚNG DẪN NỘP HỒ SƠ MÔN HỌC

HƯỚNG DẪN QUAY VIDEO TSNN

(09/09/2022 - K.CNTT cập nhật và điều chỉnh hướng dẫn quay video TSNN để phù hợp điều kiện lưu trữ hiện tại)

CẤU TRÚC BÁO CÁO

Sinh viên thực hiện theo mẫu báo cáo đồ án của Khoa CNTT. Trong đó, nội dung báo cáo cần đảm bảo tối thiểu 40 trang (chỉ tính nội dung chính, không bao gồm bìa, phụ bìa, mục lục, ...).

GIẤY GIỚI THIỆU THỰC TẬP

Nếu doanh nghiệp tiếp nhận thực tập yêu cầu giấy giới thiệu thực tập, sinh viên có thể gửi yêu cầu theo biểu mẫu tại đây.

Lưu ý:

THƯ MỤC TỔNG HỢP TIN TUYỂN DỤNG

Sinh viên có thể tham khảo các mẩu tin tuyển dụng (JD) từ các doanh nghiệp thân hữu và đối tác của Khoa CNTT tại https://tinyurl.com/jd-kcntt.